ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ภาษาเกาหลี

자연 현상
(자연 현상 อ่านว่า jayeon hyeonsang)

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ภาษาเกาหลี 자연 현상

ตัวอย่างประโยค 자연 현상 ภาษาเกาหลี

대부분의 자연 현상이 그렇듯이