การรอลงอาญา การภาคทัณฑ์ ภาษาเกาหลี

집행 유예
(집행 유예 อ่านว่า jibhaeng yuye)

การรอลงอาญา การภาคทัณฑ์ ภาษาเกาหลี 집행 유예

ตัวอย่างประโยค 집행 유예 ภาษาเกาหลี

그러면 집행 유예로 해주겠다