หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก ภาษาเกาหลี

타블로이드
(타블로이드 อ่านว่า tabeulloideu)

หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก ภาษาเกาหลี 타블로이드

ตัวอย่างประโยค 타블로이드 ภาษาเกาหลี

욕심 많고 기회주의적이고 관심병 걸린 타블로이드 신문 창녀구만