หน่วยทหารพิเศษ ภาษาเกาหลี

특수 부대
(특수 부대 อ่านว่า teugsu budae)

หน่วยทหารพิเศษ ภาษาเกาหลี 특수 부대

ตัวอย่างประโยค 특수 부대 ภาษาเกาหลี

여긴 베테랑 첩보원들과 특수 부대의 부서