การปลดออกอย่างไร้ศักดิ์ศรี ภาษาเกาหลี

불명예 제대
(불명예 제대 อ่านว่า bulmyeong-ye jedae)

การปลดออกอย่างไร้ศักดิ์ศรี ภาษาเกาหลี 불명예 제대

ตัวอย่างประโยค 불명예 제대 ภาษาเกาหลี

내가 맡은 건 불명예 제대 취소 소송이었어