กระเทียม ภาษาเกาหลี

마늘
(마늘 อ่านว่า maneul)

กระเทียม ภาษาเกาหลี 마늘

ตัวอย่างประโยค 마늘 ภาษาเกาหลี

내가 말했던 신선한 마늘 사 왔어 ?
신선한 마늘
아니, 신선한 마늘 안 사 왔어 근데 더 좋은 걸 가져왔어
마늘가루간장에요
레몬에, 마늘에. .
– 마늘이 끝내줘요 – 정말 맛있지