ท้ายประโยคที่ใช้ในการยกย่องโดยทั่วไป ภาษาเกาหลี

에요
(에요 อ่านว่า eyo)

ท้ายประโยคที่ใช้ในการยกย่องโดยทั่วไป ภาษาเกาหลี 에요

ตัวอย่างประโยค 에요 ภาษาเกาหลี

학생들이 불지르는게 아니에요 날조거지
우리 애들은 이런 짓 안해요 정말이에요
지금정직사람범법자가 되는 세상이에요
아직 진짜 수녀아니에요 아직은요, 하지만
여기 구원거나그런 걸로 온 거 아니에요
2, 3분 안에 죽고 말거에요
고용총잡이일뿐이에요
사회지사대학교수보다 더 고임금이에요
습격 당한거에요
점심으러다가 어이없이 죽는거에요 …
몇이에요 ?
– 몇이에요 ?
– 셋이에요
이기거나, 죽거나에요
아주 어려운 일이에요 정말로
들고 일어나길 바라는거에요
선정적으로 꾸며낸거에요, 언론에서 말이죠
저치들이 말도 없이 먼저 쏴버릴까봐 걱정이에요
폭력유일대안으로 삼는거에요 …
순찰대가 올거에요
폭력은 이 사회의 유산이에요 그걸 모르는 것 같군요
급진파들을 희생으로 삼는 재판이에요 …
어쩔 수 없는 자멸상황이에요 …
희망은 없을거에요