พุ่ง วิ่งกระโดด เต้นผาง ภาษาเกาหลี

뛰다
(뛰다 อ่านว่า ttwida)

พุ่ง วิ่งกระโดด เต้นผาง ภาษาเกาหลี 뛰다

ตัวอย่างประโยค 뛰다 ภาษาเกาหลี

다행이다, 어제 내가 베팅한 애는 뛰다 나자빠졌거든요
미안하지만 낡았죠 여섯팀이 뛰다 보니
어제 내가 베팅한 애는 뛰다 나자빠졌거든요