ประเภทของเครื่องจักร ชนิดของเครื่องจักร ภาษาเกาหลี

기종
(기종 อ่านว่า gijong)

ประเภทของเครื่องจักร ชนิดของเครื่องจักร ภาษาเกาหลี 기종

ตัวอย่างประโยค 기종 ภาษาเกาหลี

에어이스트 31, 기종 식별가능한가 ?
기종 식별가능한가 ?