ฝัก เปลือก การกุมมือ การจับมือ ภาษาเกาหลี

깍지
(깍지 อ่านว่า kkagji)

ฝัก เปลือก การกุมมือ การจับมือ ภาษาเกาหลี 깍지

ตัวอย่างประโยค 깍지 ภาษาเกาหลี

좆도 씨발 깍지콩 두개 ?
망할 깍지콩 달라고
무릎 꿇어! 머리 뒤로 깍지 끼어!