คำพูดที่ไม่มีประโยชน์ คำพูดที่ไม่สำคัญ คำพูดไร้สาระ ภาษาเกาหลี

잔말
(잔말 อ่านว่า janmal)

คำพูดที่ไม่มีประโยชน์ คำพูดที่ไม่สำคัญ คำพูดไร้สาระ ภาษาเกาหลี 잔말

ตัวอย่างประโยค 잔말 ภาษาเกาหลี

잔말 말고 일거리나 내놔요
잔말 말고
잔말 말고 시작