ประเทศอิตาลี สาธารณรัฐอิตาลี ภาษาเกาหลี

이태리
(이태리 อ่านว่า itaeli)

ประเทศอิตาลี สาธารณรัฐอิตาลี ภาษาเกาหลี 이태리

ตัวอย่างประโยค 이태리 ภาษาเกาหลี

항공소속 2703편 이태리발 비행기현재 도착하였음을 알려드립니다 C게이트 43번 출구로 나올것입니다
48년 이태리 선거조작 49년 프랑스 노동운동
이태리어는. .