การต่อสู้ไล่ตาม การต่อสู้ขับไล่ ภาษาเกาหลี

추격전
(추격전 อ่านว่า chugyeogjeon)

การต่อสู้ไล่ตาม การต่อสู้ขับไล่ ภาษาเกาหลี 추격전

ตัวอย่างประโยค 추격전 ภาษาเกาหลี

스릴 넘치는 추격전에, 혈관에 피가 끓어넘치고
이 추격전은 좀 더 신 나면 했는데
시작부터 비싼 추격전에,
스릴 넘치는 추격전에,