ที่ก้าวไปข้างหน้า ที่มองการณ์ไกล ที่เห็นการณ์ไกล ภาษาเกาหลี

진취적
(진취적 อ่านว่า jinchwijeog)

ที่ก้าวไปข้างหน้า ที่มองการณ์ไกล ที่เห็นการณ์ไกล ภาษาเกาหลี 진취적

ตัวอย่างประโยค 진취적 ภาษาเกาหลี

미국인들세계적으로 진취적 국민으로 알려져 있습니다
진취적인 사람이라고 ?
그럼 진취적인 사람이다 ?