ด้ายหลุดที่ชาย ขุย ภาษาเกาหลี

보풀
(보풀 อ่านว่า bopul)

ด้ายหลุดที่ชาย ขุย ภาษาเกาหลี 보풀

ตัวอย่างประโยค 보풀 ภาษาเกาหลี

재킷에 보풀 있냐니까 ?
– 내 재킷에 보풀 묻었어 ?