กิจการที่ได้รับตกทอดจากบรรพบุรุษ ภาษาเกาหลี

유업
(유업 อ่านว่า yueob)

กิจการที่ได้รับตกทอดจากบรรพบุรุษ ภาษาเกาหลี 유업

ตัวอย่างประโยค 유업 ภาษาเกาหลี

거물 석유업자인 시드 애저가