การจงใจทำ การตั้งใจทำ ภาษาเกาหลี

작위
(작위 อ่านว่า jag-wi)

การจงใจทำ การตั้งใจทำ ภาษาเกาหลี 작위
การสุ่ม การสุ่มเลือก ภาษาเกาหลี 무작위

ตัวอย่างประโยค 작위 ภาษาเกาหลี

보반 말로아무 것도 연결되지 않았대요. 모든무작위이고 무자비해요. 당신이 뭘 하든 상관어요