การฝัง การถม ภาษาเกาหลี

매립
(매립 อ่านว่า maelib)

การฝัง การถม ภาษาเกาหลี 매립
พื้นที่ถมดินหรือแม่น้ำ ภาษาเกาหลี 매립지

ตัวอย่างประโยค 매립 ภาษาเกาหลี

쓰레기 매립지 더스틴 호프만 옆에