ความไม่เป็นระเบียบ ภาษาเกาหลี

문란
(문란 อ่านว่า munlan)

ความไม่เป็นระเบียบ ภาษาเกาหลี 문란

ตัวอย่างประโยค 문란 ภาษาเกาหลี

경찰 파트너외도지 ( sow oats: 결혼전의 문란한생활 )