คนที่อยู่ระหว่างไว้ทุกข์ ภาษาเกาหลี

상제
(상제 อ่านว่า sangje)

คนที่อยู่ระหว่างไว้ทุกข์ ภาษาเกาหลี 상제

ตัวอย่างประโยค 상제 ภาษาเกาหลี