พระราชโองการ ภาษาเกาหลี

어명
(어명 อ่านว่า eomyeong)

พระราชโองการ ภาษาเกาหลี 어명

ตัวอย่างประโยค 어명 ภาษาเกาหลี