การถอนหายใจยาว ภาษาเกาหลี

탄식
(탄식 อ่านว่า tansig)

การถอนหายใจยาว ภาษาเกาหลี 탄식

ตัวอย่างประโยค 탄식 ภาษาเกาหลี

사태부당함에 탄식하여 분해