รองเท้ายางพารา ภาษาเกาหลี

고무신
(고무신 อ่านว่า gomusin)

รองเท้ายางพารา ภาษาเกาหลี 고무신

ตัวอย่างประโยค 고무신 ภาษาเกาหลี

에바가 고무신 거꾸로으려나 봐