เครื่องหมายจุด ภาษาเกาหลี

마침표
(마침표 อ่านว่า machimpyo)

เครื่องหมายจุด ภาษาเกาหลี 마침표

ตัวอย่างประโยค 마침표 ภาษาเกาหลี

마침표, 설명
마침표,