บริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ ภาษาเกาหลี

결백하다
(결백하다 อ่านว่า gyeolbaeghada)

บริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ ภาษาเกาหลี 결백하다

ตัวอย่างประโยค 결백하다 ภาษาเกาหลี

왜 FBI는 계속 그가 결백하다고 우기는 거요 ?