ข่าวหน้าหนึ่ง ภาษาเกาหลี

머리기사
(머리기사 อ่านว่า meoligisa)

ข่าวหน้าหนึ่ง ภาษาเกาหลี 머리기사

ตัวอย่างประโยค 머리기사 ภาษาเกาหลี

괴물들을 머리기사로 만들어서 ?