ปาก ปาก(สัตว์) จะงอยปาก ภาษาเกาหลี

주둥아리
(주둥아리 อ่านว่า judung-ali)

ปาก ปาก(สัตว์) จะงอยปาก ภาษาเกาหลี 주둥아리

ตัวอย่างประโยค 주둥아리 ภาษาเกาหลี

주둥아리 까고 있네!