ความล้าสมัย การตกยุค ภาษาเกาหลี

시대착오
(시대착오 อ่านว่า sidaechag-o)

ความล้าสมัย การตกยุค ภาษาเกาหลี 시대착오
ที่ล้าสมัย ที่ตกยุค ภาษาเกาหลี 시대착오적

ตัวอย่างประโยค 시대착오 ภาษาเกาหลี