ข้อสงสัย ภาษาเกาหลี

의심하다
(의심하다 อ่านว่า uisimhada)

ข้อสงสัย ภาษาเกาหลี 의심하다

ตัวอย่างประโยค 의심하다 ภาษาเกาหลี

일망타진하려 하는데 날 의심하다니