ตะเกียบไม้ ภาษาเกาหลี

나무젓가락
(나무젓가락 อ่านว่า namujeosgalag)

ตะเกียบไม้ ภาษาเกาหลี 나무젓가락

ตัวอย่างประโยค 나무젓가락 ภาษาเกาหลี

– 얘 완전 나무젓가락인데 ?