การปฐมพยาบาล ภาษาเกาหลี

응급 처치
(응급 처치 อ่านว่า eung-geub cheochi)

การปฐมพยาบาล ภาษาเกาหลี 응급 처치

ตัวอย่างประโยค 응급 처치 ภาษาเกาหลี

장님, 이 여자 응급 처치가 필요합니다 .
여자 응급 처치가 필요합니다 .