ออร์เคสตรา วงออร์เคสตรา ภาษาเกาหลี

오케스트라
(오케스트라 อ่านว่า okeseuteula)

ออร์เคสตรา วงออร์เคสตรา ภาษาเกาหลี 오케스트라

ตัวอย่างประโยค 오케스트라 ภาษาเกาหลี

때로대형 오케스트라처럼