เหมือน เหมือนกับ ราวกับ ภาษาเกาหลี

처럼
(처럼 อ่านว่า cheoleom)

เหมือน เหมือนกับ ราวกับ ภาษาเกาหลี 처럼
นานแล้วที่ สมกับที่รอคอย ภาษาเกาหลี 모처럼
อย่างง่าย อย่างง่ายดาย ภาษาเกาหลี 좀처럼

ตัวอย่างประโยค 처럼 ภาษาเกาหลี

우리네처럼 인도적으로 나올까 ?
이곳아주 문명화된 비폭력장소처럼 이야기는데,
어떻게 설명해야 할지 모르겠지만, 여기 속한 것 처럼 느껴져요
이곳에선 멕시코다른 나라들처럼 아무한테나 총을 쏘진 않아요
나처럼 수줍은 아이라
왜 네 몸무게많이 빠진 것처럼 보이지 ?
다른 사람 한테그냥 33살이라고해요 그럼 27살 처럼 보인다고 하죠
아까 내가 말한것처럼 말하는군요 … 빅터
9kg은 빠진 것처럼 완전히 달라 보인다고요
당신에겐 너무나 자연스러운 것처럼 보여요
진짜 수녀처럼 보이네 – 고마워요
모든그녀에게 농담인 것처럼요
제 말은, 다른 사람들처럼 갈 수 있을 땐 교회에 가죠
와이엇 어프처럼 발뒤꿈치를 노리거나
자기들처럼 말이요
대단한 인도주의자처럼 나오시는데
혼자 있고 싶어 하는 거 같네, 생각도 많은 것 처럼 보이
여러분들처럼요
여기서는 저를 주님의 목소리처럼 여겨야 할 겁니다
아니면 멍하고 자매가 말한 것처럼요
자신에게 기뻐하는 것처럼요
죽어가는 것처럼 보인다고요
죄스럽게 느껴지지 않았으니까요 제가 느껴야 할 것처럼 느꼈습니다
저 심각한 문제가 있어요, 나폴레옹의 독처럼 그 남자맘속에서 독이되어 절 아프게해요
예, 집이죠 … 밤낮으로 당신처럼