เครื่องดูดฝุ่น ภาษาเกาหลี

진공청소기
(진공청소기 อ่านว่า jingongcheongsogi)

เครื่องดูดฝุ่น ภาษาเกาหลี 진공청소기

ตัวอย่างประโยค 진공청소기 ภาษาเกาหลี

너 진공청소기가 돼야 해