เครื่องปริ้น เครื่องพิมพ์ ภาษาเกาหลี

출력 장치
(출력 장치 อ่านว่า chullyeog jangchi)

เครื่องปริ้น เครื่องพิมพ์ ภาษาเกาหลี 출력 장치

ตัวอย่างประโยค 출력 장치 ภาษาเกาหลี

출력 장치를 다시 고치기만 하면 …