ประเทศออสเตรเลีย ภาษาเกาหลี

오스트레일리아
(오스트레일리아 อ่านว่า oseuteuleillia)

ประเทศออสเตรเลีย ภาษาเกาหลี 오스트레일리아

ตัวอย่างประโยค 오스트레일리아 ภาษาเกาหลี

오스트레일리아, 뉴기니, 솔로제도 .
오스트레일리아,