ที่ล้าสมัย ที่ตกยุค ภาษาเกาหลี

시대착오적
(시대착오적 อ่านว่า sidaechag-ojeog)

ที่ล้าสมัย ที่ตกยุค ภาษาเกาหลี 시대착오적

ตัวอย่างประโยค 시대착오적 ภาษาเกาหลี

그건 완전히 시대착오적이지