ถือว่า รู้จัก ทราบ ภาษาเกาหลี

알다
(알다 อ่านว่า alda)

ถือว่า รู้จัก ทราบ ภาษาเกาหลี 알다

ตัวอย่างประโยค 알다 ภาษาเกาหลี

너가 가는 건 어때, 너도 알다 시피, 오전 내내 거기 앉아 있었잖아