ต่างหาก แล้ว ก็ แล้วไง ภาษาเกาหลี

잖아
(잖아 อ่านว่า janh-a)

ต่างหาก แล้ว ก็ แล้วไง ภาษาเกาหลี 잖아
น่ะค่ะ/ครับ ก็ ยังไงหล่ะคะ/ครับ ภาษาเกาหลี 잖아요

ตัวอย่างประโยค 잖아 ภาษาเกาหลี

하는 일이 거리에서 소동 벌이는거잖아
그래, 쓰레기 소리 나오게 하잖아!
내보낸 사람들은 비무장잖아요
기억하겠지만 원장 수녀님이 확실히 말씀하셨잖아
보이는게 사실이잖아 ?
피고인들도 좀 전에 반발했잖아 ?
딴 일도 많잖아,
법만 지켰어봐, 저런 일 없잖아
보라구요, 겨울폭동이 없잖아
잠시 뒤면 죽일거잖아
쏴 죽일거잖아!
죽일거잖아! 벌집으로
물도 없잖아!
남북전쟁노예해방 전쟁이었잖아 ?
그쪽 신문에 나오잖아, 총든 흑인전사들이,
대학생들이 수틀리면 몰려와서 불을 지르잖아요
잖아요, 이 잔인무도한 짓을
씨발, 돌을 던졌잖아, 응!
순순히 항복했잖아
안 섰잖아
그냥었으면 됐지 안 섰잖아. 덤벼들었어
저 4사람곧장 오게 놔뒀잖아요
돈 버는거잖아 이 프로