การให้ยา การฉีดยา การให้กินยา ภาษาเกาหลี

투여
(투여 อ่านว่า tuyeo)

การให้ยา การฉีดยา การให้กินยา ภาษาเกาหลี 투여

ตัวอย่างประโยค 투여 ภาษาเกาหลี

10일동안맥주사로 항생제를 투여하고습니다
키구치 특수중장비 제2소대장 전차 동시에 투여 개시!
투여 효과가 있습니다 목표움직임 둔해졌습니다!
투여량 예정의 20% 돌파
투여량 예정의 30% 돌파
투여량 50% 돌파
투여량 60% 돌파
투여량 75% 돌파
투여량 90% 돌파
억제재를 같이 투여하면 혈액응고재도 사용 가능합니다
혈액응고제 경구투여를 위한 작전
투여량 100% 최대치를 넘었습니다