จำนวนสูงสุด สูงสุด ภาษาเกาหลี

최대
(최대 อ่านว่า choedae)

จำนวนสูงสุด สูงสุด ภาษาเกาหลี 최대
อย่างมากที่สุด อย่างสูงสุด เท่าที่จะเป็นไปได้ ภาษาเกาหลี 최대한

ตัวอย่างประโยค 최대 ภาษาเกาหลี

여기저기까지 최대한 많이 ‘아베마리아’라고 해라
이봐, 지금 최대한 호의를 배푸는거요 당장 나가서 당신 인생을 엎어놀수도있어
평소 좋아하던 음악 고르고, 최대한 편하게만 해줘야죠
그럼, 최대 이틀잡고 그래도 못찾으면 그냥 돌아올께
요즘 최대 검색어 1위가 선풍기야 .
점화 최대 추진
길어 봐야 최대 15센티야
좀 봐. 이해가 안 돼 … 난 이게 최대인데
버틸 기간은 넉넉하게 최대 2 – 3주 있는데
최대한 빨리 돌아올게
물론 내가 죽는건 최대한 피하려고 했지
업무 각각은 나한테 최대 세 시간 걸릴 걸
고소당하지 않으면서 최대한 가깝게 역설계를 할 거야
자, 빨리 서로 해결을 봐요. 최대한 빨리
추진기 최대치!
한 번에 최대 140자 메시지타이핑사람들 앞에 공개하곤 했죠
프랭키 최대한으로 빨리 달려
대로 해주게 최대 사격 거리시작하네
좋아, 압력을 올려라 최대출력! 될때까지 배속으로 쳐넣어!
세계 최대 자동차업체인 폭스바겐이
대선동의 최대 기부 기업이었다
레이더들은 최대 인원
존 트라볼타는 사이언톨로지의 최대 스타였다
최대한 기다리겠네