การออกเดินรถ การออกรถ ภาษาเกาหลี

발차
(발차 อ่านว่า balcha)

การออกเดินรถ การออกรถ ภาษาเกาหลี 발차
การเตะ ภาษาเกาหลี 발차기

ตัวอย่างประโยค 발차 ภาษาเกาหลี

저는 발차 직전급행 전철에 타려는
발차 직전급행 전철에 타려는 여중생의 뒤에서
조호쿠 급행 전철무사시다이 역에서 발차 직전전차
발차기랑 …
발차기다!
발차기라는 거예요
그냥 포기했죠 그때 발차 벨이 울려서