การตัดกระแสไฟไฟ้า การดับไฟฟ้า ภาษาเกาหลี

단전
(단전 อ่านว่า danjeon)

การตัดกระแสไฟไฟ้า การดับไฟฟ้า ภาษาเกาหลี 단전

ตัวอย่างประโยค 단전 ภาษาเกาหลี

정오부터 단전조치가 취해졌습니다
캘리포니아의 단전조치
캘리포니아에는 단전조치가 내려져
사고 단전이면 ?