การยกเลิก การทิ้ง ภาษาเกาหลี

단념
(단념 อ่านว่า dannyeom)

การยกเลิก การทิ้ง ภาษาเกาหลี 단념

ตัวอย่างประโยค 단념 ภาษาเกาหลี

가는 걸 단념한 것 같군요,
사람들은 잠시 인생을 단념할 때만 말 잘하는 걸 배우
강습돌격은 단념한다
아뇨, 홈에서 다투는데 역무원이 왔고 그제서야 단념했는지
에서 다투는데 역무원이 왔고 그제서야 단념했는지