ในเชิงเปรียบ ในเชิงเปรียบเทียบ ในเชิงอุปมา ภาษาเกาหลี

비유적
(비유적 อ่านว่า biyujeog)

ในเชิงเปรียบ ในเชิงเปรียบเทียบ ในเชิงอุปมา ภาษาเกาหลี 비유적

ตัวอย่างประโยค 비유적 ภาษาเกาหลี

비유적인 구멍 말야
그래서그대로작품을 비유적인 의미로 소 똥을 문지릅니다 .
문자 그대로든, 비유적으로든 ?
비유적으로든 ?