โดย ด้วย ที่ จน ใน เป็น.. ภาษาเกาหลี

으로
(으로 อ่านว่า eulo)

โดย ด้วย ที่ จน ใน เป็น.. ภาษาเกาหลี 으로
จาก ภาษาเกาหลี 으로부터
โดย เป็น ภาษาเกาหลี 으로써
อย่างยากลำบาก อย่างมากมาย อย่างมากเกินไป ภาษาเกาหลี 생으로
ทีเดียว เหลือเกิน จริง ๆ อย่างแท้จริง ภาษาเกาหลี 참으로

ตัวอย่างประโยค 으로 ภาษาเกาหลี

미국인들세계적으로 진취적 국민으로 알려져 있습니다
우리처럼 인도적으로 나올까 ?
대안으로 4일간징벌원 ( Punishment Park ) 생활있다
징벌교육으로 대치할 수 있다
1년 정도연방형량은 건성으로 여기고, ( 윌리엄. C. 호이거,
앞으로 2박 3일 안에 베어 새도우 산지,
곧장 서쪽, 왼편으로 꺾어,
대안으로 4일간징벌원 ( Punishment Park ) 생활있다
징벌교육으로 대치할 수 있다
1년 정도연방형량은 건성으로 여기고, ( 윌리엄. C. 호이거,
앞으로 2박 3일 안에 베어 새도우 산지,
곧장 서쪽, 왼편으로 꺾어,
다음에 북으로 평원가로질러,
브라운씨, 실제적으로 미국정부의 …
그런 식으로 불러 반발을 사자는건가 ?
연방보안관으로 이뤄져있다
폭력으로 생겨났소
폭력으로
어떤 식으로든 폭력행사를 한다면,
깃대에만 가면 빠져나올 수 있다는 기대감으로
안전장치를 풀고 이런 식으로
잘 안되겠죠 점진적으로 해나가는거지