บัตรเข้าออก ภาษาเกาหลี

출입증
(출입증 อ่านว่า chul-ibjeung)

บัตรเข้าออก ภาษาเกาหลี 출입증

ตัวอย่างประโยค 출입증 ภาษาเกาหลี

– 출입증 없인 못 들어가세요 – 뭐 ?
내 출입증을 보자고 ?
이거요! – 그건 출입증이 아니에요