จุดเริ่มต้น จุดแรก ภาษาเกาหลี

기점
(기점 อ่านว่า gijeom)

จุดเริ่มต้น จุดแรก ภาษาเกาหลี 기점

ตัวอย่างประโยค 기점 ภาษาเกาหลี

목기점도 같이 했어
코하겐 수상이번 테러를 기점으로