ร่องรอย ซาก ภาษาเกาหลี

잔재
(잔재 อ่านว่า janjae)

ร่องรอย ซาก ภาษาเกาหลี 잔재
ความสุขเล็กๆ ภาษาเกาหลี 잔재미
ความสามารถเล็กน้อย ภาษาเกาหลี 잔재주

ตัวอย่างประโยค 잔재 ภาษาเกาหลี

여운 잔재주로군 더스티
이런 잔재미를 즐길 수 있는 겁니다