การได้มา การได้รับ ภาษาเกาหลี

취득
(취득 อ่านว่า chwideug)

การได้มา การได้รับ ภาษาเกาหลี 취득

ตัวอย่างประโยค 취득 ภาษาเกาหลี

저는 독일 국적을 취득했는데
독일 국적을 취득했으면